معنی کلمه تابلو فرش قدیمی به انگلیسی چه می شود؟

by کلمات مربوط به تابلو فرش به انگلیسی in اکتبر 31, 2019

معنی کلمه تابلو فرش قدیمی به انگلیسی می وشد Old tableau carpet

Leave a Reply